پیام آقای دکتر زرهانی قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور به ششمین اجلاس استانی نماز

” بسمه تعالی “ الَّذينَ إِن مَكَّنّاهُم فِي الأَرضِ أَقامُوا الصَّلاةَ… نماز مدرسه توحید و یکتاپرستی است. شاگردان مدرسه نماز با التزام به کلمه توحید و توحید کلمه به اعتلای امت واحده و تعالی و ترقی مسلمین می اندیشند. نماز و ذکر خدا نور چشم و روشنایی جان مومنان و کلید بهشت است. درعصری که […]

دکلمه مهدوی

دکلمه مهدوی https://aspb23.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/c2702487332fd0833403358f652248fb28628869-144p.mp4?wmsAuthSign=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2tlbiI6ImIyMWRmNmU5MDMzNTIwYmM2YWJjZmRkNjM3YzAzMDYzIiwiZXhwIjoxNjA5Nzg4OTA4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.2CvL_IZMUmptmtlEkHLPXp4EUxpqNFld-ABGhge7nI0

نماهنگ اینجا بدون تو

نماهنگ اینجا بدون تو https://aspb20.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/833efdc225af3d1a85632c7519a8a8b528630561-360p.mp4?wmsAuthSign=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2tlbiI6ImQ4MTMzZDI0ODkzYmI0NDlhYWRkZmNlYjIyNTg4MTNiIiwiZXhwIjoxNjA5Nzg5ODY4LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.DzD7lvH7lnK6QCG66AxP4PqfkoYIFS4Xdai7tyqE14Q

کلیپ امام زمان

کلیپ امام زمان https://aspb22.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/8b1993dbcd6e12565ee29c0dc44a97c228628927-240p.mp4?wmsAuthSign=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2tlbiI6IjBhNjk4NGU4MjNlMmNiOTE4Yzg2Yjk1N2RiZmFiY2I5IiwiZXhwIjoxNjA5Nzg5Njc2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.https://aspb27.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/3f43f6637b10375435eac6b77bc2584f28629929-360p.mp4?wmsAuthSign=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2tlbiI6IjA2MGY3ZDVmM2JkYzNmNmU4NWFjODI3ZDkwMjY1N2Q5IiwiZXhwIjoxNjA5NzkwMDQ3LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.https://as7.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/621126d100e5398c90514043a4fc350926315959-480p.mp4?wmsAuthSign=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2tlbiI6ImRhZDcyZWU2NzdhYTY4MzcxZWQ2OGI4ZWY3ZDUzMjhmIiwiZXhwIjoxNjA5NzkwMTEzLCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.eOFn3FUW250k0QOAQbE2zMc8n-YhPftDZ0fg5PN695o

دکلمه مهدوی

دکلمه مهدوی https://aspb22.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/8b1993dbcd6e12565ee29c0dc44a97c228628927-240p.mp4?wmsAuthSign=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ0b2tlbiI6IjBhNjk4NGU4MjNlMmNiOTE4Yzg2Yjk1N2RiZmFiY2I5IiwiZXhwIjoxNjA5Nzg5Njc2LCJpc3MiOiJTYWJhIElkZWEgR1NJRyJ9.QRXJpQD4NiC8Uj7SRG2p14zH9h90ZNUKatZwXzdi_V4